วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้าย โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า แผนงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างเครื่องเสียงพร้อมชุดไมค์ลอยและชุดไฟประดับ โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจัดทำป้าย โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างมหรสพ (รำวงย้อนยุค) พร้อมเวทีเครื่องเสียง โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง