วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ม.ค. 2566
ซื้อซัมเมอร์ส (ชุดปั๊มน้ำบาดาล) ขนาด 1.5 แรงม้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานแผนสถิติและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานวางแผนสถิติและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2566
วัสดุเครื่องแต่งกาย งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2566
26  ม.ค. 2566
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วแบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง แผนงานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง