วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซักผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ที่สกปรกจากการใช้งาน โครงการต่างๆ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศพร้อมล้าง ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ 9180 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายโครงการกีฬาต้านยาเสพติด วังทองเกมส์ ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกคลองลำเจา บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกคลองลำเจา บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุซ่อมแซมโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกคลองหลังวัด - มอดินแดง บ้านปรางค์มะค่า หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง