วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการถวายทองเจ้าพ่อพญาแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดเนินทราย บ้านเนินทราย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อซัมเมอร์ส (ชุดปั๊มน้ำบาดาล) ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 1 ตัว และซัมเมอร์ส (ชุดปั๊มน้ำบาดาล) ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 ตัว กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้ออุปกรณ์จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โครงการ อบต. สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.113-058 สายปรางค์เหนือ บ้านนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตามี-ตาพอ บ้านซับชมภู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดและถุงมือทางการแพทย์ตามโครงการ อบต.สีขาว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง