วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง