องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายวุฒินันท์ รัตนเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


น.ส. สุนันทรา  งามล้วน
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส.สุนันทรา งามล้วน
น.ส.นิยุตา ภูแชมโชติ
นายชัยโย กองทอง
พ.อ.ต.จักรเพชร คำสไมล์

นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
 นักป้องกันและบรรเทาฯ


น.ส.ดวงพร มูลธิ
นางสาวจีรภา อินกกผึ้ง นางสาวโสรยา  แตงสอาด นายมั่น แถวหมอ นายบุญญฤทธิ์ ลาลี
ผ.ช.นักทรัพยากรบุคคล ผ.ช.จพง.ธุรการ ผ.ช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ผ.ช.จพง.นักป้องกันฯ ผช.นักวิชาการเกษตร

น.ส.ศิราณี  ชัยเสนา
นายอัมพร สุระมณี

คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสุเชษฐ์ อินยิ้ม
นายขวัญชัย สุดหอม

พนักงานขับรถ
พนักงานดับเพลิง

นายโกศล สุดเฉลียว
นายสมนึก ต้นพุดซา

ยาม
พนักงานดับเพลิง


นางสาวศศิธร  ดอกไม้ นายชุติพนธ์ สีดาบุญมา


คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign