องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
กองคลัง

นายชัยโย กองทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
นางสาวรอกีเยาะ  ดือราแม
นางสาวศศิธร  รักฉาย
นางสาวหนึ่งฤทัย   โยพันดุง
นางสาววาสิฏฐี ทุดปอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign