องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายวุฒินันท์ รัตนเพชร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

น.ส. สุนันทรา  งามล้วน นายวุฒินันท์ รัตนเพชร
นายวุฒินันท์ รัตนเพชร
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน
 หัวหน้าสำนักปลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวสุรีรัตน์  คำสะไมล์
นายชัยโย  กองทอง
พ.อ.ต.จักเพชร คำสะไมล์
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign