องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยโย กองทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

น.ส. สุนันทรา  งามล้วน (ว่าง) (ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่างนางสาวสุรีรัตน์  คำสะไมล์
นายชัยโย  กองทอง
นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศอาวุธ
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign