องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุรีรัตน์  คำสะไมล์
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุรีรัตน์  คำสะไมล์
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายอนุชิต เบ้าวรรณ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางชลณชนก ถิรสุทธินันท์
นางสุนิตย์ ทึงดา
นางสาวอุไร  พิมพ์ทอง
ครูชำนาญการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอารียา  สีสูง นางสาวอภิญญา เขียนจอหอ
นางนฤมล  อัคราช
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวภัทรียา ศรีราตรี
นางสาวสุธิดา มั่นเจริญ
นางสาวปาริชาติ  ทองมูล
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภรทิพย์  ประดับทอง


ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign