องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศอาวุธ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายณรงค์ฤทธิ์ เลิศอาวุธ


นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวขนิษฐา  มาสิงห์ นางสาวสร้อยมุก  คำภูเวียง นายพิพัฒน์  คำดี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
พนักงานขับบรรทุกขยะ 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign