องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 [ 24 ก.พ. 2565 ]86
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 [ 24 ก.พ. 2565 ]88
3 พระราชบัญญัติ ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 24 ก.พ. 2565 ]88
4 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 [ 24 ก.พ. 2565 ]88
5 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 [ 24 ก.พ. 2565 ]87
6 พระราชบัญํญติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 24 ก.พ. 2565 ]86
7 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 24 ก.พ. 2565 ]87
8 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 24 ก.พ. 2565 ]86
9 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 24 ก.พ. 2565 ]90
10 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 24 ก.พ. 2565 ]85
11 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 24 ก.พ. 2565 ]88
12 ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 24 ก.พ. 2565 ]90
13 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]86
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 24 ก.พ. 2565 ]88
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 24 ก.พ. 2565 ]92
16 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2565 ]87
17 หนังสือกระทรวงมหาดไทย เวียน กวจ ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 อนุมัติยกเว้น ฯ [ 24 ก.พ. 2565 ]86
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign