องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2508 [ 24 ก.พ. 2565 ]134
42 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 [ 24 ก.พ. 2565 ]137
43 พระราชบัญํญติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [ 24 ก.พ. 2565 ]128
44 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 24 ก.พ. 2565 ]136
45 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 24 ก.พ. 2565 ]127
46 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 24 ก.พ. 2565 ]129
47 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ [ 24 ก.พ. 2565 ]121
48 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 24 ก.พ. 2565 ]129
49 ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 24 ก.พ. 2565 ]122
50 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2565 ]149
51 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 24 ก.พ. 2565 ]129
52 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 24 ก.พ. 2565 ]141
53 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2565 ]127
54 หนังสือกระทรวงมหาดไทย เวียน กวจ ว 78 ลงวันที่ 31 ม.ค. 65 อนุมัติยกเว้น ฯ [ 24 ก.พ. 2565 ]120
55 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 22 ก.พ. 2565 ]31
56 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 15 ก.พ. 2565 ]33
57 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 [ 14 ก.พ. 2565 ]28
 
|1|2หน้า 3


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign