องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th
 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ (กองคลัง) [ 3 มี.ค. 2565 ]51
2 คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย [ 3 มี.ค. 2565 ]159
3 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 3 มี.ค. 2565 ]153
4 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 3 มี.ค. 2565 ]143
5 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 มี.ค. 2565 ]141
6 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 3 มี.ค. 2565 ]151
7 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 3 มี.ค. 2565 ]150
8 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 3 มี.ค. 2565 ]152
9 ขั้นตอนการชำระภาษีประจำปี (กองคลัง) [ 3 มี.ค. 2565 ]48
10 ขั้นตอนการรับเรื่อง ร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ 3 มี.ค. 2565 ]49
11 ขั้นตอนการดำเนินการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 3 มี.ค. 2565 ]44
12 ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง [ 3 มี.ค. 2565 ]52
13 คู่มือประชาชน [ 25 ก.พ. 2565 ]159
14 คู่มือสำหรับประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานของ อบต.วังทอง [ 25 ก.พ. 2565 ]148
15 คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง อบต.วังทอง [ 25 ก.พ. 2565 ]155
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign