องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ: www.obt-wangthong.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน กองช่าง อบต.วังทอง [ 1 มิ.ย. 2565 ]60
2 คู่มือสำหรับประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานของ อบต.วังทอง [ 1 มิ.ย. 2565 ]54
3 คู่มือประชาชน [ 1 มิ.ย. 2565 ]55
4 คู่มือเบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการสังคม [ 1 มิ.ย. 2565 ]55
5 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 มิ.ย. 2565 ]59
6 คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย [ 1 มิ.ย. 2565 ]55
7 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 มิ.ย. 2565 ]61
8 คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 มิ.ย. 2565 ]55
9 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 มิ.ย. 2565 ]54
10 คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 1 มิ.ย. 2565 ]54
11 คู่มือประชาชน เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย [ 1 มิ.ย. 2565 ]61
12 คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 1 มิ.ย. 2565 ]59
13 คู่มือสำหรับประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานของ อบต.วังทอง [ 28 ก.พ. 2565 ]90
14 คู่มือ การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแจ้ง เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 ก.พ. 2565 ]91
15 คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) [ 28 ก.พ. 2565 ]98
16 "คู่มือการปฏิบัติงาน" ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 27 พ.ย. 2561 ]129
 


 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
โทรศัพท์ 044-056233
Email : saraban_06361402@dla.go.th
© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign